"Pokoje u Gosi"

Pokoje gościnne, noclegi w Kartuzach

REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO

 
DEFINICJE:
LOKAL: Apartament, pokój lub domek, opisany w rezerwacji, potwierdzeniu rezerwacji i na stronie internetowej:  /, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach mieszkalnych,  wypoczynkowych lub turystycznych
Gość: osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy najmu Lokalu
Wynajmujący: Łukasz Andraka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ U GOSI” Łukasz Andraka, pod adresem ul. M. Reja 16, 83-300 Kartuzy, NIP 5891679526, Regon 220571838
 
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 
Regulamin określa zasady wynajmu Lokali i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie. Przed dokonaniem ww. czynności Gość zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Regulamin jest dostępny przed dokonaniem rezerwacji on-line, jak również w Lokalu, a także na stronie internetowej: Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Gościa Wynajmujący prześle kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
Wynajmujący oddaje Gościowi w najem cały Lokal wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem, w zamian za opłatę, wskazaną w cenniku, przy rejestracji i niniejszym regulaminie. Gość zobowiązuje się wykorzystywać Lokal jedynie do celów mieszkalnych.
Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z opisem Lokalu zamieszczonym na stronie internetowej:
 
§2 REZERWACJA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Rezerwacji Lokalu Gość może dokonywać telefonicznie, on-line na stronie /lub mailowo : lukasz.and@wp.pl Rezerwacja i anulacja rezerwacji następuje na podstawie Regulaminu Rezerwacji i Warunków anulacji, dostępnych dla Gości w trakcie procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca Lokal zobligowana jest do podania następujących danych:

 • imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • datę pobytu,
 • ilość osób w Lokalu.
  W przypadku firm, należy podać pełną nazwę firmy, jej adres i NIP.
  Po złożeniu rezerwacji Gość otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji, zawierające w szczególności warunki rezerwacji i numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty za Wynajem wraz z warunkami płatności.
  Wysokość opłaty za wynajem Lokalu wynika z ceny ustalonej podczas rezerwacji. Opłata zawiera podatek od towarów i usług.
  Warunkiem koniecznym gwarancji rezerwacji pobytu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek „ U GOSI”. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez obiekt na e-mail klienta. Zadatek jest nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 1. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty, wskazane w cenniku,  formularzu rezerwacyjnym lub niniejszym regulaminie.
 2. Pozostałą część należności za pobyt (nie uregulowaną przelewem przed przyjazdem) należy zapłacić na miejscu gotówką dniu przyjazdu.
   
  §3 DOBA HOTELOWA
  Lokal wynajmowany jest na doby. Minimalnym okresem wynajmu jest jedna doba.
  Pierwsza doba wynajmu trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Ostatnia doba wynajmu kończy się o godz. 11 dnia, w którym Gość zobowiązany jest do opuszczenia Lokalu.
  Gość zobowiązany jest dokonać odbioru Lokalu od przedstawiciela Wynajmującego  sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania się po przybyciu na miejsce. Wynika to z konieczności potwierdzenia danych osobowych Gości którzy będą przebywać w obiekcie i wydania Lokalu.
  W ostatnim dniu pobytu Gość jest zobowiązany zwrócić klucze/kartę przedstawicielowi Wynajmującego.
   
  §4 ILOŚĆ OSÓB W LOKALU
  Gość hotelowy nie może udostępniać, wynająć, wydzierżawić, ani oddać w bezpłatne użytkowanie Lokalu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Lokalu ponad tę, która została podana w potwierdzeniu rezerwacji.
  Osoby inne nie mogą przebywać gościnnie w lokalu.
  Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł za każdą z niezgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.
   
  §5 KORZYSTANIE Z LOKALU
  Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Lokalu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
  Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, jak i samego Lokalu i budynku, w którym Lokal się znajduje, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  Każdorazowo Gość opuszczający Lokal, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor i inne urządzenia, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz, a bramę każdorazowo pilotem.
  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Lokalu grzałek, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Lokalu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  W przypadku utraty i zgubienia kluczy/karty do Lokalu i/lub drzwi wejściowych do budynku Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł za zakup i wymianę zamka, kluczy i karty.
  Gość zobowiązany jest do utrzymywania Lokalu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Lokal należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
   
  §6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
  Przedmioty, w tym osobistego użytku, pozostawione w Lokalu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy lub odmowy odbioru odesłanych rzeczy i pokrycia kosztów odesłania, Wynajmujący przechowa powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych lub porzuconych.
   
  §7 CISZA NOCNA
  W Lokalu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
  W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych mieszkańców budynku, w którym znajduje się Lokal i sąsiadów tego budynku.
   
  §8 REKLAMACJE
  Gość ma prawo do złożenia reklamacji.
  Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy: lukasz.and@wp.pl lub pocztą na adres: 83-300 Kartuzy ul. M. Reja 16
  Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.
   
  §9 DANE OSOBOWE
  1.      Wypełniając dane w formularzu kontaktowym lub w karcie meldunkowej należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w Lokalu ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia Lokalu. Należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin.  Dodatkowo mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę.  
  2.      Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest: Łukasz Andraka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ U GOSI” Łukasz Andraka pod adresem ul. M. Reja 16, 83-300 Kartuzy, NIP 5891679526, Regon 220571838 (dalej „Administrator”).
 3.      We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych  należy  kontaktować się pod numerem telefonu +48 609797464 e-mail: lukasz.and@wp.pl
 4.      Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną – tj. umowy najmu Lokalu. W przypadku, gdy  wyrazili Państwo  zgodę na przesyłanie do Państwa treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Państwa na przetwarzanie danych osobowych.
 5.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Państwa  treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Państwa o świadczonych usługach.
 6.      Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Państwo zawarli z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że skorzystają Państwo wcześniej z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 7.      Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
 8.      Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  b.  prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  c.  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  d.  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  f.  prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych osobowych  ze  względu  na  swoją  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
  g.  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo  do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową  lub  na podstawie Państwa zgody.
 9.      Mogą Państwo  realizować  prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.
 10.   W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych)  –  mają Państwo prawo do  wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.
 11.   Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 12.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 13.   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).
   
  §10  POSTANOWIENIA DODATKOWE
  Wynajmujący zezwala na postój środka transportu Gościa w bezpośrednim otoczeniu budynku, lecz zastrzega, że nie przechowuje tego środka transportu, miejsca postojowe nie są strzeżone, ani w żaden sposób dozorowane, a Wynajmujący nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody w pojeździe.
  W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i trzymania zwierząt.
  W Lokalu i budynku, w którym się znajduje obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec i otwartego ognia. Za naruszenie zakazu palenia na Gościa może zostać nałożona przez Wynajmującego opłata w wysokości 500 zł, stanowiąca równowartość dezodoryzacji Lokalu, prania zasłon, firan i narzut w Lokalu.
  W Lokalu nie można przechowywać rzeczy niebezpiecznych i zabronionych przez prawo – w tym broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.
  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek trwałych zmian w Lokalu i jego wyposażeniu, wynosić przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych poza Lokal.
  Życzymy miłego i spokojnego pobytu!

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Anulacji pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie dokumentowej – wiadomości e-mail wysłanej na adres lukasz.and@wp.pl pod rygorem nieważności.
 3. Anulacje pobytu przez klienta po wpłacie zadatku:
  – w przypadku anulacji pobytu na 60 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – U Gosi Łukasz Andraka zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w kwocie 50 zł;
  – w przypadku anulacji pobytu dokonanej na mniej niż 60 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi, a „U Gosi” Łukasz Andraka wpłacony zadatek zatrzyma.
 4. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w obiekcie do godziny 20:00 bez wcześniejszej informacji odnośnie późniejszego przyjazdu, „U GOSI” zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty zadatku, którą wpłaciła osoba rezerwująca. Dodatkowo ma prawo do odsprzedania pokoju, apartamentu, domku innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w w tym terminie.
 5. W przypadku gdy Gość mimo potwierdzenia późniejszego przyjazdu po godzinie 20:00 nie pojawi się w obiekcie do dnia następnego jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości pierwszej doby hotelowej.
 6. Anulowanie rezerwacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie dokumentowej – wiadomości e-mail wysłanej na adres lukasz.and@wp.pl pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Spory między klientem, a U Gosi Łukasz Andraka rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby U Gosi Łukasz Andraka.
Lokalizacja
Zobacz:
domek-nakaszubach.eu
rowerykartuzy.pl